Immobilien Partners

ISTOTNE INFORMACJE

ISTOTNE INFORMACJE DLA OBYWATELA NIEMIEC O NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI W POLSCE

Nie, obywatel Niemiec nie potrzebuje żadnego zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce.
Od 1 maja 2016 r. obywatel Niemiec może również zakupić nieruchomość rolną w Polsce na takich samych zasadach jak może tego dokonać Polak.

Zgodnie z polskimi przepisami prawa, umowa sprzedaży nieruchomości wymaga aktu notarialnego.
Z racji na dużą ilość notariuszy w Polsce znalezienie notariusza, który sporządzi odpowiedni akt notarialny jest możliwe niemalże w każdym miejscu w Polsce.

Tak, jeśli strony umowy sprzedaży nieruchomości się dogadają, mogą ustalić cenę nieruchomości w euro. Wówczas przelew ceny również nastąpi w euro.

Do kosztów kupna nieruchomości (poza zapłatą ceny) zalicza się: taksę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata za wpis do księgi wieczystej.
Wysokość powyższych kosztów zależy od wartości nieruchomości. Dla mieszkania o wartości € 150,000 wyniosą one:

  • aksa notarialna – nie więcej niż € 984,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – € 3,000 (2% wartości nieruchomości),
  • wniosek o wpis do księgi wieczystej – € 48.

Zawsze negocjujemy koszty transakcji dla naszych Klientów, stąd przeważnie taksa notarialna jest niższa, niż wskazana.

Przeważnie jest to kupujący, jednakże warunki ponoszenia kosztów można negocjować.
O wysokości kosztów kupna pisaliśmy tu Koszty kupna nieruchomości w Polsce.

Tak i z roku na rok staje się co raz bardziej stabilny. Polski rynek nieruchomości niemalże najmniej w całej Europie odczuł skutki kryzysu nieruchomościowego, a dzięki stabilnemu wzrostowi osiągnął już poziom sprzed kryzysu. Eksperci prognozują dalsze, spokojne wzrosty wartości nieruchomości w Polsce.

Tak, umowę sprzedaży nieruchomości, na podstawie której kupimy nieruchomość, możemy zawrzeć przez pełnomocnika. Ważna, aby pełnomocnikiem była zaufana osoba – najlepiej polski radca prawny albo adwokat, znający przepisy dot. obrotu nieruchomości.

Tak, pełnomocnictwo możesz udzielić w Niemczech w języku niemieckim. Przed udzieleniem pełnomocnictwa warto skonsultować z notariuszem w Polsce, u którego będzie dokonywana czynność w jakiej formie ma być udzielone pełnomocnictwo, gdyż przepisy mówiące o formie zagranicznych pełnomocnictw są różnie interpretowane.

Tak, w Polsce nie ma obowiązku meldunkowego. Aby zamieszkać w Polsce obywatel Niemiec nie musi spełnić żadnych wymogów formalnych.

Tak, można zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Dzięki dobrze sporządzonej umowie przedwstępnej możemy sobie zagwarantować, że właściciel nieruchomości nie sprzeda nieruchomości przez wskazany w umowie czas.

Kupno nieruchomości w Polsce w skrócie wygląda następująco:

  • znalezienie odpowiedniej nieruchomości,
  • sprawdzenie jej stanu technicznego oraz prawnego,
  • sporządzenie projektu umowy sprzedaży nieruchomości i uzgodnienie warunków sprzedaży z właścicielem,
  • podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości u notariusza,
  • wpisanie do Księgi Wieczystej nowego właściciela nieruchomości.

W Polsce nieruchomość można kupić tylko na podstawie umowy sprzedaży (potocznie nazywanej też umową kupna-sprzedaży) która musi mieć formę aktu notarialnego. Na czym polega forma aktu notarialnego zobacz tu.

Akt notarialny jest to „najwyższa” forma dokonania czynności prawnej, w tym umowy sprzedaży nieruchomości.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego polega na tym, że po ustaleniu między stronami treści umowy (przygotowanej najlepiej przez radcę prawnego lub adwokata), przesyła się ją do notariusza, który także ją sprawdza, redaguje, a następnie strony udają się do kancelarii notarialnej, gdzie umowa jest im odczytana przez notariusza, podpisywana przez strony (kupującego i sprzedającego), a na końcu przez notariusza.
W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości poza kancelarią notarialną, jednakże zdarza się to bardzo rzadko.

Nie. Można udzielić pełnomocnictwo innej osobie – najlepiej zaufanej i znającej się na przepisach (np. radcy prawnemu albo adwokatowi). O pełnomocnictwie udzielanym w Niemczech pisaliśmy też tu.

Tak. W Polsce funkcjonuje Księga Wieczysta, która jest prowadzona przez sądy rejestrowe. Każda nieruchomość posiada swój nr w Księdze Wieczystej. Odpowiednia interpretacja zapisów w Księdze Wieczystej jest bardzo istotna przed nabyciem nieruchomości. Więcej o księdze wieczystej przeczytasz tu.

Poza księgą wieczystą (o której możesz przeczytać tu) funkcjonuje również ewidencja gruntów i budynków. Jest ona prowadzona przez starostwa powiatowe. Z ewidencji wynika wiele ważnych informacji o nieruchomości, m.in. sposób przeznaczenia gruntu lub budynku.

Jest to rejestr nieruchomości w Polsce, z którego wynika stan prawny nieruchomości. W księdze wieczystej znajduje się informacje m.in. o: położeniu nieruchomości, obszarze całej nieruchomości, właścicielu lub właścicielach, roszczeniach skierowanych do nieruchomości, hipotekach ustanowionych na nieruchomości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy kupnie nieruchomości wynosi 2% wartości nieruchomości. Przeważnie płaci go kupujący przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości, lecz kupujący i sprzedający mogą się umówić inaczej, np. ponosić koszty tego podatku po 50%. Podatek ten płaci się notariuszowi, który przekazuje go do urzędu skarbowego.

Grunty lub budynki stanowiące własność Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego (tj. gminy, powiatu lub województwa) mogą być oddane w wieczyste użytkowanie osobom prywatnym lub firmom.

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczystej następuje na okres 99 lat. Użytkownik wieczysty nieruchomości ma takie same prawa jak właściciel nieruchomości, z tą różnicą, że po upływie okresu na jaki użytkowanie wieczyste zostało ustanowione, jego prawo do nieruchomości wygasa.

Użytkowanie wieczystej powstaje na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobą prywatną lub firmą a Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego . Wszystko co użytkownik wieczysty wybuduje na gruncie, który użytkuje, staje się jego własnością, dlatego gdyby użytkowanie wieczyste się skończyło, Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego musi użytkownikowi zapłacić za wzniesione budynki.

Nie ma żadnego problemu, aby użytkownikiem wieczystym był również obywatel Niemiec.

Jeśli interesuje Cię więcej informacji na temat użytkowania wieczystego, napisz do nas.

1 maja 2016 r. upłynął 12 letni okres ochronny, liczony od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej, uniemożliwiający kupno cudzoziemcom ziemi rolnej w Polsce.
Aktualnie każdy obywatel Niemiec może nabyć nieruchomość rolną w Polsce, na takich samych zasadach jak Polak.
Aby ją nabyć trzeba jednak spełniać kilka kryteriów. Zasadą jest, że nieruchomość rolną może nabyć tzw. rolnik indywidualny – czyli osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje rolnicze, minimum 5 lat mieszkająca w gminie, w której położona jest nabywana nieruchomość lub w gminie sąsiedniej i prowadząca osobiście przez ten okres gospodarstwo rolne.
Nie dotyczy to nieruchomości rolnych o powierzchni do 0,3 ha – taką nieruchomość rolną może nabyć każdy, nie tylko rolnik indywidualny. Jednakże wykorzystując bardziej złożoną strukturę prawną, istnieje możliwość posiadani nieruchomości rolnych w Polsce o powierzchni większej niż 0,3 ha spełniając powyższych kryteriów.
Stale doradzamy zarówno Polskim jak i zagranicznym podmiotom przy nabywaniu nieruchomości rolnych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami.